De Mitjlieder vum Ludwigschor Kriegsmanns Volker Oboist un Englischhornspiller em Orschester. Textdichter und Melodienjeber, esu jesinn dä Leedermacher vun dem Schmölzje. Tillmanns Joe Haut em Orschester op de Pauke. Tausendsassa kann Alles  un hät die Internetsigg he zesammejebastlt. Zachariaes Lisbeth Es nit im Orschester ävver met dem Volker verhierod. Als Management- un Rhetoriktrainerin met Spezialjebiet Körpersproch zoständich för et richtije Optredde un de Vermarktung. Tillmanns Lisbeth Och net im Orschester ävver met dem Joe verhierod. Als Schneiderin zoständich för de Kostüme un de individuelle Typberatung. Bachs Susannche Orschesterinspektorin Pass och em Ludwichschor op, dat immer all do sin un övver de Termine Bescheid wesse. Grotes Ooschel Blös em Ochschester et janz huhe Piccolo Fleutche. Es och bei ons för de janz huhe Tön zoständich. Sandlebens Cornelia Notenbibliothekarin en de Oper. Es de einzije, die et Singe richtich jeliert hät. Zoständich för de Stimmbildung. Heinens Heike Es en de Jesellschaff der Fründe vum Beethovenorschester. Zoständich för de Kuntakte zo de feine Jesellschaff. Plümachers Thomas Strich em Orschester de Bratsch. Es Jewerkschaffsdelijierte. Sorch als Mann us dem Berjischen Lande för de Bodenhaftung. Zoständisch för korrekte Einhaltung der Proben – un Rohzigge. Aißlingers Chress Spillt och op de Bratsche em Orschester. Pass als Schwab op de pronongxeete bönnsche Dialek up.     Home   Impressum   Kontakt